Välkommen till Nyhemsveckan! Vårt mål är att alla ska trivas och att vi tillsammans bidrar till god ordning och trygghet genom att följa dessa ordningsregler samt övriga anvisningar som ges via skyltar eller av värdarna.

Nödsituation: Enklare akutsjukvård finns tillgänglig dag- och kvällstid. Säkerhetsutrustning, t.ex. hjärtstartare, förbandsmaterial och brandsläckare, finns på flera platser inom Nyhemsgården. Kontakta receptionen eller säkerhetsansvarig personal vid behov av hjälp. Vid nödsituation ring 112! Säkerhetsansvarig personal nås dygnet runt på 076-117 60 50. Kontakta personalen även vid ej akuta säkerhets- eller ordningsproblem.

Trafik: Motorfordonstrafik inom campingområdena är endast tillåten för campinggäster och behörig personal. Ett fordon per campingplats godtas. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Trafik är ej tillåten mellan kl. 22-06, då bommarna också är stängda. Cykling är tillåtet på campingområdena men förbjudet på konferensområdet. Förbud mot trafik och cykling gäller ej behörig personal.

Campingenheter: Campingenheter bör ej placeras närmare varandra än fyra meter. Husvagnar ska placeras med draget ut mot körväg. Tillse att gasol- och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Husvagnar rekommenderas ha brandvarnare och brandsläckare.

El: El får endast kopplas in till de campingenheter som står på elplats, och där elavgift är betald, eller har erhållit särskilt eltillstånd. Lösa värmefläktar eller liknande får ej användas i förtält eller campingenhet.

Öppen eld: Öppen eld är förbjuden inom hela Nyhemsgården utom på anvisade grillplatser. Gasolspis, grillar och spritkök får dock användas för enskild matlagning. Om de står direkt på marken får de endast användas på obrännbar markyta. Fristående gasolkamin bör ej användas i förtält eller på liknande platser. Stor försiktighet ska iakttas och eld eller glöd får inte lämnas utan uppsikt. Använt grillkol får endast kastas i särskilt avsedda plåttunnor vid sopsorteringen. Vid eldningsförbud gäller särskilda regler kring grillning och användning av öppen eld för matlagning.

Husdjur: Husdjur är tillåtna på campingområdena, men får ej tas med in på konferensområdet. Husdjur får ej vistas i logement eller andra byggnader. Djurägare ombeds visa största möjliga hänsyn gentemot övriga gäster. Hundar ska hållas i kort koppel och rastas utanför campingområdena.

Rökning och alkoholförtäring: Rökning är förbjuden inom konferensområdet. Rökning får endast ske på avskild plats utomhus och får inte vara störande. Alkoholförtäring är förbjuden inom hela Nyhemgården.

Uppträdande: Uppträd ej störande. Tänk på att alla ska trivas! Efter kl. 22.00 bör tystnad råda på campingområdena och efter kl. 23.00 ska det vara så tyst att sömn och vila är möjlig. I Nyhemshallen, mötestält och övriga samlingssalar ska god säkerhet och trivsel beaktas. Särskilda ordningsregler gäller boende i logement.

Toaletter och duschar: Toaletter finns på båda campingområdena, likaså dricksvatten. Duschar finns på campingområdet Gärdet och i Stora Sjöstugans källare. Toaletter och duschar finns även i bottenvåningen av Stråkenhallen.

Avfall: Allt skräp och avfall ska tas om hand och läggas i avsedda kärl. Sopsortering finns på båda campingområdena. Latrintömning ska ske vid avsedd plats vid toaletterna på campingområdena.

Parkering: För gäster och personal finns parkeringar väster om väg 185 (följ skyltar och värdarnas anvisningar). Ett begränsat antal parkeringsplatser för funktionshindrade samt medverkande finns i nära anslutning till Nyhemshallen (parkeringstillstånd behövs). För gästparkeringen avläggs parkeringsavgift enligt aktuella informationsskyltar.

Välkommen till Nyhemsveckan! Vårt mål är att alla ska trivas och att vi tillsammans bidrar till god ordning och trygghet genom att följa dessa ordningsregler samt övriga anvisningar som ges via skyltar eller av värdarna.

Nödsituation: Enklare akutsjukvård finns tillgänglig dag- och kvällstid. Säkerhetsutrustning, t.ex. hjärtstartare, förbandsmaterial och brandsläckare, finns på flera platser inom området. Kontakta receptionen eller säkerhetsansvarig personal vid behov av hjälp. Vid nödsituation ring 112! Säkerhetsansvarig personal nås dygnet runt på 076-117 60 50. Kontakta personalen även vid ej akuta säkerhets- eller ordningsproblem.

Trafik: Motorfordonstrafik inom campingområdena är endast tillåten för campinggäster och behörig personal. Ett fordon per campingplats godtas. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Trafik är ej tillåten mellan kl. 22-06, då bommarna också är stängda. Cykling är tillåtet på campingområdena men förbjudet på konferensområdet*. Förbud mot trafik och cykling gäller ej behörig personal.

Campingenheter: Campingenheter bör ej placeras närmare varandra än fyra meter. Husvagnar ska placeras med draget ut mot körväg. Tillse att gasol- och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser. Husvagnar rekommenderas ha brandvarnare och brandsläckare.

Öppen eld: Öppen eld är förbjuden inom hela Nyhemsområdet utom på anvisade grillplatser. Gasolspis, grillar och spritkök får dock användas för enskild matlagning. Om de står direkt på marken får de endast användas på obrännbar markyta. Fristående gasolkamin bör ej användas i förtält eller på liknande platser. Stor försiktighet ska iakttas och eld eller glöd får inte lämnas utan uppsikt.

Husdjur: Husdjur är tillåtna på campingområdena, men får ej tas med in på konferensområdet*. Husdjur får ej vistas i logement eller andra byggnader. Djurägare ombeds visa största möjliga hänsyn gentemot övriga gäster. Hundar ska hållas i kort koppel och rastas utanför campingområdena.

Rökning och alkoholförtäring: Rökning är förbjuden inom konferensområdet*. Rökning får endast ske på avskild plats utomhus och får inte vara störande. Alkoholförtäring är förbjuden inom hela Nyhemsområdet.

Uppträdande: Uppträd ej störande. Tänk på att alla ska trivas! Efter kl. 22.00 bör tystnad råda på campingområdena och efter kl. 23.00 ska det vara så tyst att sömn och vila är möjlig. I Nyhemshallen, mötestält och övriga samlingssalar ska god säkerhet och trivsel beaktas. Särskilda ordningsregler gäller boende i logement.

Toaletter och duschar: Toaletter finns på båda campingområdena, likaså dricksvatten. Duschar finns på campingområdet Gärdet och i Nyhemsgårdens källare. Toaletter och duschar finns även i bottenvåningen av Stråkenhallen.

Avfall: Brännbart avfall samt matavfall kastas i sopcontainrarna. Sortera glas och plåt i respektive tunna. Latrintömning ska ske vid därför avsedd plats vid toaletterna på campingområdena. Kol och använda engångsgrillar får endast kastas i särskilt avsedda plåttunnor.

Parkering: För gäster och personal finns parkeringar väster om väg 185 (följ skyltar och värdarnas anvisningar). Ett begränsat antal parkeringsplatser för funktionshindrade samt medverkande finns i nära anslutning till Nyhemshallen (parkeringstillstånd behövs). För gästparkeringen avläggs parkeringsavgift enligt aktuella informationsskyltar.

* Konferensområdet är utmarkerat på kartan

Följs inte ordningsreglerna och övriga anvisningar kan värdarna tyvärr bli tvungna att ingripa och i yttersta fall avvisa vederbörande.